Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Volebná komisia AS MTF pre voľby dekana, na svojom zasadnutí konanom 22.04.2022, po vyhodnotení návrhov Akademickej obce MTF STU v Trnave oznamuje, že za kandidáta pre voľby

dekana MTF STU v Trnave

na funkčné obdobie 2022-2026 bol navrhnutý jeden kandidát

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.