Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2022/14. 

Dátum vyhlásenia: 31.5.2022

Dátum uzavretia: 1. august 2022.

 Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Povinná projektová aktivita: Typ aktivity E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

Ostatné typy oprávnených aktivít sú uvedené  v úplnom znení Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú nájdete na webe: https://www.sk-cz.eu/sk/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=852&id=2188&Itemid=1000000000000

Formuláre a prílohy k výzve nájdete zverejnené na webe: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022/503-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2022-14