Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prof. Ing. Milan Turňa, PhD. IWE sa stal nositeľom vedeckého ocenenia GOLD MEDAL FOR SLOVAKIA za rok 2009, ktoré mu udelila ABI (American Biographical Institute, Inc.) v Severnej Caroline, USA.
Srdečne blahoželáme.

 

2.4.2009 Prof. Karol Balog získal ocenenie Zlatý záchranársky kríž za rok 2008
Vo štvrtok 2. apríla 2009 sa v priestoroch PKO Bratislava uskutočnil tretí ročník prestížnej súťaže záchranárskeho časopisu Rescue report "Zlatý záchranársky kríž za rok 2008". Prof. Ing. Karol Balog, CSc.- zamestnanec MTF STU, získal ocenenie "Zlatý záchranársky kríž za rok 2008" v kategórii výnimočný prínos pre oblasť záchranárstva.

 

24.4.2009 Ocenení pracovníci MTF STU

Ocenení pracovníci MTF STU pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Fakulty strojní Západočeskej univerzity v Plzni. V piatok, 24. apríla 2009, sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Fakulty strojní ZČU  v Plzni pri príležitosti osláv 60. výročia založenia fakulty. Pri tejto príležitosti odovzdal dekan fakulty doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. pamätnú medailu pracovníkom  MTF STU:  RNDr. Márii Behúlovej, CSc. a prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi.

  

11.5.2009 Ocenení pracovníci Materiálovotechnologickej fakulty STU

Dňa 11. 5.2009 sa v kongresovej sále Doprastavu konalo v Bratislave celozväzové odborné stretnutie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností „FÓRUM ZSVTS 2009". Zúčastnilo sa ho okolo 80 účastníkov, zastupujúcich jednotlivé odborné spoločnosti, vrátane hostí z partnerskej českej organizácie. Témou stretnutia bolo zhodnotiť, čo je v danej oblasti svetovým trendom, ako k nim prispievajú jednotlivé spoločnosti a ako pristupujú k napĺňaniu vízie Slovenska k roku 2030. Súčasťou FÓRA bolo odovzdávanie zväzových ocenení, ktoré Zväz udelil o.i. aj pracovníkom našej Materiálovotechnologickej fakulty STU. Zlatú medailu ZSVTS obdržal prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc., ktorý zhodnotil stav v oblasti zvárania, tribógie a  tribotechniky a striebornú medailu Ing. Štefan  Svetský, ktorý hodnotil oblasť povrchových úprav a antikoróznej ochrany. Potešiteľné je aj ocenenie čestným uznaním ZSVTS našej mladej pracovníčky Ing. Eriky Hodúlovej, PhD. za jej aktivitu pri usporiadavaní odborných podujatí.

  

4.11.2009 Ocenenie "Osobnosť vedy a techniky" pre profesora Urbana z MTF STU

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli ocenené významné vedecké osobnosti a vedecké tímy. Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku 2009 si z rúk  ministra Jána Mikolaja v stredu 4. novembra 2009 prevzali významné osobnosti vedeckého života na Slovensku. Ocenenia získali za svoju prácu, mimoriadne výsledky a celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Udeľovanie ocenení sa uskutočnilo v štyroch kategóriách: osobnosť vedy a techniky, vedecko-technický tím roka, celoživotné zásluhy v oblasti vedy techniky a osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. V tomto roku bol v kategórii Osobnosť vedy a techniky ocenený pracovník UMAT MTF STU prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. za vynikajúce   výsledky pri rozvoji  a aplikáciách   metód   kvantovej  chémie a výbornú  reprezentáciu slovenskej vedy vo svete. Ceny  boli odovzdané na slávnostnom galavečere dňa 4. novembra 2009.

 

27.11.2009  Ocenenie „TOP manažér kvality" na MTF STU

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásil VII. ročník súťaže Top manažéri kvality roku 2009. Súťaž sa organizuje pod záštitou Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky. Dekan fakulty na ocenenie "Top manažér roku 2009" nominoval doc. Ing. Ivetu Paulovú, PhD, ktorá vyhovela náročným kritériám súťaže a stála sa víťazom kategórie B)  Top manažér kvality daného roku -  sektor verejnej správy.

 

14.12.2009 Ocenenie najlepších profesorov MTF STU

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľuje od roku 2001 každoročne na základe návrhov dekanov fakúlt ocenenie najlepším profesorom. Na návrh dekana MTF STU prof Moravčíka bol tento rok medzi ocenenými profesormi Slovenskej technickej univerzity prof. Ing.Jozef Janovec, DrSc. pôsobiaci na UMAT Materiálovotechnologickej fakulty STU.

 

Ocenenie docenta Hrmu z Českej zemědělskej univerzity v Prahe

Na návrh prof. Ing. Milana Slavíka, CSc., riaditeľa Inštitútu vzdelávania a poradenstva ČZU v Prahe a po schválení Vedeckou radou ČZU v mene rektora prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., Dr.h.c., udelila Česká zemědělská univerzita v Prahe pamätnú medailu „200 let vysokého zemědělského  učení v Čechách" doc. Ing. Romanovi Hrmovi, PhD.  za dlhodobú spoluprácu a rozvoj v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti pri rozvíjaní prípravy učiteľov - inžinierov.