Prejsť na obsah
Dianie na MTF

 

V dňoch 25. 2. 26. 2. 2010 sa uskutočnilo úvodné zasadnutie členov odborových komisií (OK) v zmysle Smernice rektora 12/2009-N určujúcej postup pri zriaďovaní odborovej komisie študijných odborov doktorandského štúdia.

Na úvodnom stretnutí dekan fakulty podal členom OK informácie o stave doktorandského štúdia na fakulte, počte študentov a očakávanom prijímacom konaní pre budúci akademický rok. Zároveň odovzdal všetkým členom odborových komisií menovacie dekréty. Následne sa uskutočnili prvé zasadnutia odborových komisií, na ktorých boli zvolení predsedovia jednotlivých odborových komisií.

 

Za predsedov  odborových komisií boli zvolení:

  • v študijnom odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - prof. Ing. Karol Balog, PhD.
  • v študijnom odbore materiály - prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
  • v študijnom odbore odborová didaktika - prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
  • v študijnom odbore priemyselné inžinierstvo - prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
  • v študijnom odbore výrobná technika - prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

 

Za predsedov v spoločných odborových komisiách boli zvolení:

  • v študijnom odbore strojárske technológie a materiály - prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
  • v študijnom odbore kvalita produkcie - prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
  • v študijnom odbore automatizácia - prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

 

Všetkých predsedom a členom odborových komisií praje vedenie MTF v ich činnosti mnoho úspechov.