Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené študentky, vážení študenti,

v zmysle Metodiky MŠ SR a Vnútorného predpisu č. 8/2013 Štipendijného poriadku STU, čl. 4 boli priznané odborové štipendiá študentom fakulty vo všetkých troch stupňoch štúdia.

Študent, ktorému bolo štipendium priznané, si informáciu nájde v informačnom systéme AIS – cez Portál študenta – Financovanie štúdia a štipendiá – v časti Vyplatené štipendiá, klikne na zobraziť – zobrazí sa mu Prehľad vyplatených štipendií v mesiaci máj 2018.  

Štipendium mu bolo poukázané na účet, ktorý má študent evidovaný v AIS a zároveň mu bude doručené písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia.

V prípade, ak sa študentovi v ponuke nezobrazí rok 2018 – štipendium mu nebolo priznané.