Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. 12. 2010 dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík odovzdal na zasadnutí vedenia fakulty vymenúvacie dekréty prodekanom fakulty, ktorí boli schválení Akademnickým senátom MTF STU na ďalšie funkčné obdobie do 30. 9. 2014.

  • štatutárnym zástupcom dekana a súčasne I. prodekanom pre rozvoj, informačné technológie, transfér know how, prognostiku a ekonomiku a odmeňovanie bol vymenovaný prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. (v súčasnosti na zahraničnej pracovnej ceste - dekrét mu bude odovzdaný dodatočne)
  • prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné vzťahy a kvalifikačný rast akademikov bol vymenovaný: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
  • prodekankou pre vnútorné vzťahy, public relations, bezpečnostný systém, edičnú činnosť, sociálne programy zamestnancov a ALUMNI bola vymenovaná doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
  • prodekankou pre štúdium I. stupňa, akreditáciu štúdia na I. stupni a motivačné štipendiá na všetkých stupňoch štúdia bola vymenovaná doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
  • prodekanom pre štúdium II. a III. stupňa, sociálne veci študentov všetkých stupňov, akreditáciu štúdia na II. a III stupni, kvalitu výučby a kontrolnú činnosť vo vzdelávacom procese bol vymenovaný doc. Ing. František Horňák, PhD. (v súčasnosti na zahraničnej pracovnej ceste - dekrét mu bude odovzdaný dodatočne)

Pri plnení úloh vyplývajúcich z týchto funkcií im želáme veľa úspechov a tvorivých nápadov.