Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti!

V nadväznosti na informácie, ktoré Vedenie STU zaslalo dňa 25.2.2020 všetkým zamestnancom a študentom STU a Vedenie MTF STU dňa 28.2.2020 všetkým zamestnancom a študentom MTF STU a ubytovaným v ŠD M. Uhra a vzhľadom na aktuálny vývoj šírenia koronavírusu vo svete, Vedenie MTF STU prijalo nasledujúce opatrenia:

 1. Okamžite zabezpečiť zvýšený hygienický štandard v priestoroch MTF STU (individuálna dezinfekcia, kolektívna dezinfekcia v exponovaných priestoroch, dezinfekcia plôch a priestorov).
 2. Od 4.3.2020 zatiaľ predbežne do 31.3.2020 sa nebudú schvaľovať žiadne zahraničné služobné cesty – v záujme minimalizácie možných škôd žiadame všetkých zainteresovaných, aby sa pokúsili využiť možnosť presunu termínov plánovaných akcií, prípadne zmeny formy ich realizácie (videokonferencia a pod.), cieľovej krajiny a pod. V prípade plánovania zahraničných služobných ciest na ďalšie obdobie je rovnako potrebné minimalizovať potenciálne škody – výberom vhodného cestovného poistenia, leteniek, cestovných lístkov a ubytovania s možnosťou storna a pod.
 3. Od 4.3.2020 sú pozastavené platby konferenčných poplatkov s osobnou účasťou.
 4. Od 4.3.2020 zatiaľ predbežne do 31.3.2020 nebudú na MTF STU prijímané žiadne zahraničné návštevy (vrátane plánovaných rokovaní, mobilít, stáží a pod.).
 5. Od 4.3.2020 zatiaľ predbežne do 31.3.2020 nebudú v ŠD M. Uhra ubytovaní noví hostia.
 6. V prípade, že napriek vyššie uvedeným bodom zamestnanec, študent alebo ubytovaný na ŠD vycestuje, alebo sa vráti z už aktuálne prebiehajúceho pobytu v zahraničí, najmä v krajinách s potvrdeným výskytom koronavírusu (oblasti postihnuté koronavírusom sú zverejnené aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6), je potrebné:
  1. aby sa zamestnanec MTF STU telefonicky skontaktoval so svojím priamym nadriadeným, ktorý posúdi udelenie pracovného voľna s náhradou mzdy (prípadne riadnej dovolenky) na 14 dní z dôvodu karantény. Zamestnanec zároveň doručí elektronicky na Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia (maria.otajovicova@stuba.sk) oznámenie, resp. relevantný doklad o tom, v ktorej krajine, mieste a období sa zdržiaval. Počas uvedených 14 dní sa zamestnancovi odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
  2. aby študent MTF STU e-mailom kontaktoval „svojich vyučujúcich“ a dohodol sa s nimi na spôsobe náhrady študijných povinností počas 14-dňového študijného voľna. Počas týchto 14 dní sa študentovi odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
  3. aby ubytovaný na ŠD M. Uhra e-mailom oznámil túto skutočnosť riaditeľovi ŠDaJ (radovan.siroky@stuba.sk) a 14 dní ostal v domácej ochrannej karanténe. Počas týchto 14 dní sa odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Uvedené opatrenia budú podľa vývoja v danej oblasti aktualizované, prosím sledujte aktuality na: www.mtf.stuba.sk.

Všetkým prajeme veľa zdravia!