Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14.02.2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné otvorenie 4. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2019, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bude zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientovať sa bude na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma), z oblasti aplikácie mechatronických systémov a logistických nástrojov v moderných výrobných procesoch.

Na kurz sa prihlásili študenti rôznych študijných programov: Obrábanie a tvárnenie, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment a Výrobné zariadenia a systémy, ktorým predstavitelia spoločnosti Schaeffler Skalica, p. Peter Novák, Ing. Pavol Miša, p. Elena Wallrabe, Ing. Monika Janotová a zástupcovia odborných sekcií, predstavili náplň jednotlivých častí kurzu a možnosti ďalších foriem spolupráce.

Úvodného stretnutia sa za MTF STU zúčastnili prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD., riaditeľ UVTE Ing. Ivan Buranský, PhD. a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., s ktorými boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce fakulty s firmou Schaeffler pri kreovaní odborného profilu absolventov fakulty v súlade s požiadavkami modernej výrobnej praxe.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Autor textu: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Autor fotografií: MTF