Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20.2.2012 o 11:00 sa uskutočnilo Otvorenie TelePrezenčnej siete slovenských univerzít, ktorej súčasťou je aj naša fakulta. Stretnutie otvoril Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. rektor TUKE, ktorý privítal účastníkov a sprevádzal zúčastnených celou akciou. Doc. Ing. František Jakab, PhD., informoval o histórii a súčasnom využití TelePresecne v SR a Ing. Miroslav Michalko, PhD. podal základné informácie o využití „Informačného a rezervačného portálu siete TelePresence v SR“ prostredníctvom, ktorého je možné rezervovať si časové okno a realizovať semináre, školenia, obhajoby doktorandských dizertačných prác, habilitačných prác, stretnutia projektových tímov medzi partnerskými inštitúciami.

Zmieňovanej akcie sa zúčastnili:

  • Univerzita Komenského
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Slovenská technická univerzita – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Technická univerzita v Košiciach

obr1_teleprezent

obr2_teleprezent

obr3_teleprezent

obr4_teleprezent