Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu ukončenia štúdia štátnou skúškou v akad. roku 2020/2021 žiadame študentov o dôslednú kontrolu nasledovných údajov v AIS:

 

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Miesto narodenia
  • Štát narodenia

 

Tieto údaje sa v  akademickom informačnom systéme premietnu do výstupných dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške).

 

V prípade nezrovnalostí  žiadame študentov, aby

do 31. marca 2021

doručili na študijné oddelenie fakulty fotokópie nasledovných dokladov:

 

  • fotokópia rodného listu
  • u vydatých študentiek aj fotokópia sobášneho listu

v prípade, ak študent úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na inej vysokej škole ako na MTF STU, doloží  fotokópiu  diplomu, ak nemá v informačnom systéme zadaný už získaný titul.