Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pre spracovanie agendy absolventov končiacich na inžinierskom štúdiu štátnou skúškou v akademickom roku 2018/2019 žiadame študentov 2. ročníka o doručenie nasledovných podkladov:

  • fotokópia rodného listu
  • u vydatých študentiek aj fotokópia sobášného listu
  • v prípade, ak študent ukončil vysokoškolské štúdium  II. stupňa na *inej vysokej škole* ako na MTF STU, doloží fotokópiu  diplomu ak nemá v informačnom systéme zadaný udelený titul
  • Fotokópie nemusia byť úradne overené, doklady môžete zaslať aj mailom príslušnej študijnej referentke.

Uvedené doklady žiadame doručiť do 1. 3. 2019 na študijné oddelenie fakulty – ulica Jána Bottu 25, prízemie, číslo dverí 22:
telefonický kontakt  0918/646 006
mail – denné štúdium prezenčnou metódou: olga.burska@stuba.sk,
mail – denné štúdium kombinovanou metódou: katarina.capkovicova@stuba.sk