Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem:

 

  • dňa 20.5.2021 o 13:15 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Róberta Vrábeľa, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Téma inauguračnej prednášky: „Syntéza Lyapunovových metód a využitie alternatívnych prístupov pri analýze stability dynamických systémov“

Link pre verejnosť (inauguračná prednáška) bude zverejnený na webovom sídle MTF STU.

 

  • dňa 20.5.2021 o 14:45 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Jozefa Martinku, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Téma inauguračnej prednášky: „Komplexný prístup k hodnoteniu požiarneho nebezpečenstva výrobkov“

Link pre verejnosť (inauguračná prednáška) bude zverejnený na webovom sídle MTF STU.

  

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU