Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 9. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

o 9.00 hod. Ing. Tibor Fehér, téma dizertačnej práce: „Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania"

o 11.00 hod. Ing. Dana Michálková, téma dizertačnej práce „Determinanty efektívnosti celoživotného vzdelávania formou e-learningu v technických odboroch"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.