Prejsť na obsah
Dianie na MTF

28. 9. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 9.00 hod. Ing. Tomáš Boleman, téma dizertačnej práce: „Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach"

o 10.30 hod.  Ing. Veronika Kupková, téma dizertačnej práce „Štúdium degradácie polycyklických aromatických uhľovodíkov progresívnymi metódami"

o 13.00 hod.  Ing. Jozef Fiala, téma dizertačnej práce „Optimalizácia a využitie malého hydroenergetického zdroja Setur v kombinácii so solárnou technikou"

o 14.30 hod. Ing. Lenka Blinová, téma dizertačnej práce: „Environmentálne a bezpečnostné aspekty predúpravy lignocelulózovej fytomasy pre výrobu bioetanolu"

  

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235 , pavilón ŤL.