Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  23. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandiek  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

o 9.00 hod. Ing. Mária Čížová, téma dizertačnej práce: „Efektívnosť kooperatívneho vyučovania v predmete technológia montáže a opráv"

o 11.00 hod. RNDr. Daniela Richtáriková, téma dizertačnej práce „Podporné vzdelávanie na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v predmete matematika"

Miesto konania obhajob:  FPV UMB Banská Bystrica , Tajovského 40, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť dekana.