Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  16. 7. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandiek  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.30 hod. Ing. Andrea Drozdová, téma dizertačnej práce: „Návrh systému účtovného manažmentu v malých a stredných podnikoch"

o 10.00 hod. Ing. Petra Hodulíková, téma dizertačnej práce „Návrh využitia controllingu ako nástroja riadenia holdingového zoskupenia podnikov"

o 11.30 hod. Ing. Andrea Andrašová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v intenciách spoločensky zodpovedného podnikania"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220, pavilón Z.

 

o 8.30 hod. Ing. Zuzana Betinová, téma dizertačnej práce: „Návrh metodického postupu zavedenia Talent Manažmentu pre priemyselné podniky na Slovensku"

o 10.00 hod. Ing. Kristína Koltnerová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky personálneho plánovania v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku"

o 11.30 hod. Ing. Jana Samáková, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky riadenia projektovej komunikácie ako nástroj zvyšovania kvality projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.