Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 9. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.30 hod. Ing. Ondrej Kusý, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky na ekonomické vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných procesov"

o 10.00 hod. Ing. Ladislav Bábik, téma dizertačnej práce „Kvantitatívna metóda určenia úrovne plnenia strategických cieľov organizácie s využitím benchmarkingu na úrovni priemyselného odvetvia"

 o 11.30 hod. Ing. Silvia Horváthová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku pre malé a stredné podniky"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.