Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22. augusta 2018 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorand: Ing. Matej Daňo

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky hodnotenia výkonnosti výrobných procesov priemyselného podniku

Školiteľ: doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-216.

 

o 9,30 hod.:

Doktorand: Mgr. Rastislav Petráš

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh koncepcie syntézy nástrojov rizikového kapitálu pri financovaní inovatívnych podnikov

Školiteľka: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-216.

 

o 11,00 hod.:

Doktorand: Ing. Andrej Pastýr

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku ex ante v podmienkach SR

Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-216.

 

o 12,30 hod.:

Doktorandka: Mgr. Zuzana Valenčíková

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Riešenie krízovej situácie podniku formou konkurzu a reštrukturalizácie

Školiteľ: doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-216.

 

o 8,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Alžbeta Spišáková

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh sústavy nástrojov personálneho riadenia na podporu výkonnosti zamestnancov nad 45 rokov v priemyselných podnikoch

Školiteľka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-208.

 

o 9,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Monika Šujaková

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh a využitie udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pri tvorbe imidžu priemyselných podnikov na Slovensku

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-208.

 

o 11,00 hod.:

Doktorandka: Mgr. Ľubica Pechanová

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: The proposal of effective communication model in multicultural collaborative teams in industrial enterprises

Školiteľka: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-208.