Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 8. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 11.00 hod. Ing. Ivan Hrušovský, téma dizertačnej práce: „Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Botanická 49, 917 08 Trnava, miestnosť č. 235