Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. augusta 2021 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9.30 hod.:

Doktorand: Ing. Matej Janíček

Študijný  program: výrobné zariadenia a systémy

Študijný odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky pre využitie hlasového ovládania kolaboratívnych robotov

 

Školiteľ: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T-137.

Autoreferát dizertačnej práce