Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2020 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10.00 hod.:

Doktorand: Ing. Dávid Michal

Študijný  program:  výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce: Výskum energetickej náročnosti priemyselného robota v koncepte Industry 4.0

Školiteľ: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T-139.

Autoreferát dizertačnej práce