Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. februára 2019 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10.00 hod.:

Doktorand: Ing. Dávid Tóth

Študijný program: výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce: Vytvorenie metodiky na zavedenie bezvýkresovej výroby v pružných výrobných systémoch

Školiteľ: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu 25, Trnava, m. č. T-139 .