Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12. 1. 2012 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnila záverečná oponentúra projektu VEGA "Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov", ktorého vedúcim riešiteľom bol prof. Ing. Milan Turňa, CSc. IWE.

Predsedom oponentskej rady bol prof. Ing. Milan Marônek, PhD., členom prof. Ing. Ernest  Gondár, PhD. a oponentom prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (FS  ČVUT Praha)

V rovnaký deň sa uskutočnila tiež záverečná oponentúra medzinárodného projektu aplikovaného výskumu „Multivariate optimization of the metal spinning processes - research and development", riešeného pod vedením prof. Ing. Petra Šugára, CSc. Oponentského konania, konaného pod vedením prodekana, prof. Ing. Petra Grgača, CSc.,sa zúčastnili členovia riešiteľských kolektívov z Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov, zástupcovia domácich akademických pracovísk (SjF TU Košice, SjF ŽU Žilina), ako i zástupcovia praxe (fy Sandrik 1895, spol. s r. o., Hodruša-Hámre a Eiben, spol. s r. o., Vlkanová). Na stretnutí, okrem pozitívneho hodnotenia dosiahnutých výsledkov, boli prediskutované tiež niektoré smery ďalšieho výskumu na Ústave výrobných technológií.

Fotogaléria