Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 8. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorand : Ing. Ivan Hrušovský
Názov práce: Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov
Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.