Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 27. 8. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Drahňovského, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment, vedenou jej podpredsedom prof. Ing. Jozefom Sablikom, CSc.

Názov práce: Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR

Školiteľ: doc. Ing. Miloš Čambál, CSc..

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.