Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 23. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorand
: Ing. Jaroslav Šmíd
Názov práce: Strategický význam budovania klastrov pre rozvoj MSP na Slovensku
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Doktorand : Ing. Michal Marton
Názov práce: Progresívne metódy a nástroje na zefektívnenie riadenia podnikových procesov vo výrobných organizáciách
Školiteľka:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Doktorand : Ing. Branislav Pastucha
Názov práce: Zabezpečenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom vznikajúcich klastrov
Školiteľka: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.

Doktorandka : Ing. Kristína Urbanovičová
Názov práce: Návrh komplexného modelu vzdelávania a rozvoja manažérov v malých a stredných podnikoch
Školiteľka:
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.

Doktorandka : Ing. Jana Božeková
Názov práce: Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti ergonomických programov v priemyselných podnikoch
Školiteľ:
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.

Doktorandka : Ing. Ivana Varga Babeľová
Názov práce: Návrh na uplatňovanie ergonomických programov na Slovensku v rámci programov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc

Doktorandka : Ing. Alexandra Mišáková
Názov práce: Návrh metodiky implementácie spoločensky zodpovedného podnikania ako súčasť podnikovej kultúry
Školiteľ: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

FOTOGALÉRIA