Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle § 1, ods. 14 a § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhl. MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. oznamujem, že:

Dňa 25. 2. 2014

na MTF STU, Paulínskej ul. 16 v Trnave o 13.00 hod. v m.č. 105 uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jany Šugárovej, PhD., zamestnankyne Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave. Téma habilitačnej prednášky: Východiská navrhovania postupov výroby tenkostenných, osovo symetrických súčiastok technológiou tlačenia. Názov habilitačnej práce: Štúdium vlastností výtvarkov vyrobených technológiou konvenčného tlačenia.

Dňa 26. 2. 2014

na MTF STU, Paulínskej ul. 16 v Trnave o 10.00 hod. v m.č. 105 uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ladislava Moroviča, PhD., zamestnanca Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave. Téma habilitačnej prednášky: Perspektívy a prognózy návrhu, výroby, merania a skenovania tvarovo zložitých objektov. Názov habilitačnej práce: Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch.

Dňa 26. 2. 2014

na MTF STU, Paulínskej ul. 16 v Trnave o 10.00 hod. v m.č. 063 uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Daniela Švrčeka, PhD., zamestnanca Agrolet s.r.o. Bratislava, externého učiteľa na Ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky MTF STU v Trnave. Téma habilitačnej prednášky: Nové trendy v návrhu, vývoji a výrobe špeciálnych zariadení. Názov habilitačnej práce: Návrhové postupy a výpočtové metódy pre vybrané zariadenia v priemysle.

Dňa 4. 3. 2014

budú v m.č. 105 prednesené  inauguračné prednášky:

o 9.00 hod. -  doc. Ing. Pavla Važana, PhD., pedagogického pracovníka MTF STU v Trnave na tému: Uplatnenie simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov.

o 10.00 hod. - doc. Ing. Romana Koleňáka, PhD., pedagogického pracovníka MTF STU v Trnave na tému: Vplyv ultrazvukovej aktivácie na vznik spoja s kovovým alebo keramickým materiálom.

o 11.00 hod. - doc. Ing. Ľubomíra Čaploviča, PhD., pedagogického pracovníka MTF STU v Trnave na tému: Progresívne metódy v diagnostike materiálov.

                                                                                  Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík v.r.
dekan fakulty          

Zverejnené: 05.02.2014