Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na STU, Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Paulínska 16,

dňa  26. 2. 2013 v miestnosti č. 105  

o 13:15 hod.

sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Tanušku, PhD., pracovníka Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky MTF STU,  s  názvom: „Získavanie znalostí z databáz (Knowledge Discovery in Databases - KDD) v hierarchickom riadení technologických a výrobných procesov“.

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty