Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor v znení vyhl. MŠVVaŠ č. 457/2012 Z.z. §1, odst. 14
oznamujem:

  • dňa 21.2.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 9:00 hod., v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Ing. Radovana Holubeka, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Využitie simulačných metód vo výrobných systémoch pomocou virtuálnej a rozšírenej reality“
  • dňa 21.2.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 14:00 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Radovana Holubeka, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Simulácie ako podporný nástroj zavádzania nových výrobno-montážnych procesov vo výrobných systémoch“

 

  • dňa 21.2.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 10:30 hod., v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Ing. Romana Ružarovského, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry Industry 4.0“
  • dňa 21.2.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, o 14:30 hod. , v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Romana Ružarovského, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Návrh automatizovaných montážnych systémov s využitím súčasných digitálnych nástrojov v kontexte Industry 4.0“

 

  

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU