Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor v znení vyhl. MŠVVaŠ č. 457/2012 Z.z. §1, odst. 14
oznamujem:

  • dňa 13.12. 2018 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č.2781/25 v Trnave, o 10:15 hod. v m. č. 139 uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Lýdie Rízekovej Trnkovej, PhD., zamestnankyne MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: Bezolovnaté spájky pre elektrotechnický priemysel

  • dňa 13.12. 2018 sa na MTF STU, ul. Jána Bottu 25 v Trnave, o 11.15 hod. v m. č. 139 uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Mareka Vagaša, PhD., zamestnanca Strojníckej fakulty TU Košice MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: Automatizácia ako základná entita kolaboratívnej robotiky

  • dňa 13.12. 2018 bude na MTF STU, Ulica Jána Bottu č.2781/25 v Trnave, o 13.30 hod. v m. č. 214 na zasadnutí VR MTF STU prednesená habilitačná prednáška Ing. Lýdie Rízekovej Trnkovej, PhD. na tému: Vývoj a súčasný stav v oblasti bezolovnatých spájok pre elektronický priemysel

  • dňa 13.12. 2018 bude na MTF STU, Ulica Jána Bottu č.2781/25 v Trnave, o 14:30 hod. v m. č. 214 na zasadnutí VR MTF STU prednesená habilitačná prednáška Ing. Mareka Vagaša, PhD. na tému: Trendy programovania priemyselných robotov ako prostriedku pre zavedenie inteligentného priemyslu

  

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU