Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem:

 

  • dňa 20.5.2021 o 9:00 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Jozefa Bártu, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Influence of laser beam parameters on mechanical and structural properties of duplex stainless steel welded joints”

 

  • dňa 20.5.2021 o 16:15 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční habilitačná prednáška Ing. Jozefa Bártu, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Téma habilitačnej prednášky: „Zváranie moderných hliníkových zliatin laserovým lúčom“

Link pre verejnosť (obhajoba habilitačnej práce, habilitačná prednáška) bude zverejnený na webovom sídle MTF STU.

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU