Prejsť na obsah
Dianie na MTF
 Zoznam študentov, ktorým bolo udelené Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu v ak. roku 2009/2010 (jún)
  INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - denná forma štúdia prezenčnou metódou
 
P.č. Priezvisko a meno Názov témy záverečnej práce Ústav MTF
1 Bokorová Lenka, Bc. Vzdelávanie zamestnancov v podniku Stakotra manufacturing  Piešťany UIPH
2 Čavrčka Michal, Bc. Návrh využitia štatistických metód pri  štatistickom riadení výrobného procesu pre výrobu lisovaných stabilizačných dielcov   UPMK
3 Gáplovská Monika, Bc. Príspevok do teórie kopírovacieho frézovania UVTE
4 Ivanovič Peter, Bc. Návrh aplikácie elektronizácie administratívy vybraných činností personálnej práce v podniku Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava UPMK
5 Jacková Denisa, Bc. Návrh využitia medzinárodného marketingu v podmienkach ZLH Plus, a.s. Bratislava UPMK
6 Jankovič Vladimír, Bc. Návrh racionalizácie procesov riadenia zásob v spoločnosti CHEMOLAK a. s. Smolenice UPMK
7 Janotová Irena, Bc. Structure and selected properties of rapidly quenched nanocrystalline Fe-B based magnetic systems UMAT
8 Jurovatá Dominika, Bc. Hodnotenie výkonnosti výrobnej linky kufrového obloženia pomocou simulácie UIAM
9 Koban Ľubomír, Bc. Návrh na zefektívnenie systému zásobovania, skladového hospodárstva a výroby BLU  v  podniku  HANSOL LCD Slovakia s. r. o. UPMK
10 Kocáková Nadežda, Bc. Hodnotenie výkonnosti výrobnej linky dverových výplní pomocou simulácie UIAM
11 Kollárová Veronika, Bc. Algoritmizácia materiálového toku v pružnej výrobnej bunke UVSM
12 Konopka Pavol, Bc. Design and  technology of  X-ray  beam  conditioners UMAT
13 Královič Tomáš, Bc. Návrh regulačných obvodov s regulátorom DC 1020 UIAM
14 Kučera Tomáš, Bc. Racionalizácia výrobného procesu UVTE
15 Lőrincz Gábor, Bc. Výroba kontajnerových strešných panelov ťahaním UVTE
16 Michalec Ivan, Bc. Využitie technológie CMT na zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov UVTE
17 Naňo Tomáš, Bc. Využitie AHP metódy pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom manažmente v podniku SE, a.s. Bratislava, závod EBO UPMK
18 Orlický Matej, Bc. Návrh informačného systému pre nemocnicu Sv. Lukáša v Galante UIAM
19 Sabo Peter, Bc. Analýza rizík chladiaceho zariadenia vybranou metódou UBEI
20 Sahul Martin, Bc. Vplyv parametrov naprašovania na štruktúrne a napäťové charakteristiky tenkých vrstiev UMAT
21 Slovák Marián, Bc. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu pomocou polynómu UVTE
22 Štúr Milan, Bc. Vedenie žiakov k podnikavosti na SOŠ UIPH
23 Švantnerová Ľubica, Bc. Návrh optimalizácie finančnej stability podniku Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová UPMK
24 Valíčková Miroslava, Bc. Možnosti odstraňovania vybraných organických látok z pôd landfarmingom UBEI
25 Vaňa Dušan, Bc. Možnosti úpravy sypnej hustoty a hustoty po strasení redukovaných práškov zmenou ich granulometrického zloženia UVTE
26 Vékony Peter, Bc. Technicko-bezpečnostné a hygienické vlastnosti prachovzduchových zmesí UBEI
27 Vosátková Nikola, Bc. Životný štýl vysokoškolákov UIPH
 
 Zoznam študentov, ktorým bolo udelené Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu v  ak. rok 2009/2010 (jún) 
  INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - denná forma štúdia kombinovanou metódou
 
P.č. Priezvisko a meno Názov témy záverečnej práce Ústav MTF
1 Blatnický Miroslav, Mgr. Voľný čas a záujmy dospievajúcej mládeže UIPH
2 Drška Pavol, Bc. Výpočtový model spoľahlivosti pružnej výrobnej linky UVSM
3 Gajarský Marek, Bc. Virtuálny objekt riadenia pre virtuálne PLC UIAM
4 Kolčiter Marián, Bc. Možnosti využitia parametrického programovania pri výrobe súčiastky Port plate v podmienkach Sauer-Danfoss a. s. UVTE
5 Kreuzinger Igor, Bc. Zavalcovanie a vytváranie spojov materiálov pružnou a plastickou deformáciou kovov UVTE
6 Kvietková Ivana, Bc. Podnikavosť žiakov na SOŠ UIPH
7 Michač Zoltán, Bc. Elektronické navádzanie solárneho panelu podľa polohy Slnka UIAM
8 Novoveský Vladimír, Bc. Možnosti využitia počítačovej simulácie na podporu riešenia mimoriadnej situácie pri havárii etylénoxidu prepravovaného po železnici  UBEI
9 Ondrejíčková Lucia, Bc. Návrh metodiky samohodnotenia podľa ISO 9004:2000 v ZF BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava UPMK
10 Sáraz Peter, Bc. Klíma školy a klíma triedy UIPH
11 Štulrajterová Martina, Bc. Výchova k ľudským právam a multikulturálna výchova UIPH
12 Toma Martin, Bc. Návrh algoritmu riadenia turbokompresora a implementácia riadiacej schémy do informačnej siete UIAM