Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou na:

  • bakalárskom stupni štúdia
  • inžinierskom stupni štúdia
  • doktorandskom stupni štúdia

si môžu do 31. mája 2020

podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na akad. rok 2020/21. Žiadosť sa podáva výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS)

Osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

(Pozn.: doklad o bezplatnom darcovstve krvi a doklad o zníženej pracovnej schopnosti je potrebné doručiť na študijné oddelenie osobne, alebo prostredníctvom podateľne v súlade so Zásadami prideľovania ubytovania v ŠD M. Uhra na akad. rok 2020/21 – kritériá bod F).

Žiadosť o ubytovanie si podávajú aj študenti končiaci bakalárske, resp. inžinierske štúdium v akad. roku 2019/2020, ktorí si podávajú prihlášku na ďalší stupeň štúdia a majú o ubytovanie v nasledujúcom roku záujem. Tieto žiadosti sa budú riešiť na zasadnutí komisie pre sociálne veci študentom po zápise na inžinierske, resp. doktorandské štúdium.

Študentovi, ktorému komisia pridelí ubytovanie pre nasledujúci ak. rok 2020/21 a neúspešne ukončí aktuálny ak. rok 2019/20, bude pôvodné rozhodnutie o pridelení ubytovania ZRUŠENÉ.  Tento študent si môže o ubytovanie požiadať znovu až na zápise o štúdium, ak si podá opätovne prihlášku na štúdium v II. kole prijímania uchádzačov na štúdium.