Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10.03.2015 sa na pôde podniku CHEMOSVIT FOLIE, a. s. uskutočnila prezentácia výsledkov práce študenta UPIM 3. ročníka Bc. štúdia Tomáša Zelenaya v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja znalostnej spoločnosti“, ktorý niesol názov: „Návrh riešenia pre zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej sústavy v podmienkach výrobného podniku Chemostvit Folie, a.s.“

Prezentované boli výsledky realizovaných analýz a návrhov riešení na organizačnej, ako aj technickej úrovni pre minimalizáciu rizikových faktorov vplývajúcich na vznik zaťaženia a poškodení podporno-pohybovej sústavy. Študent vypracoval projekt pod vedením Ing. Rastislava Beňa, PhD. (vedúci bakalárskej práce za UPIM MTF STU) a Ing. Aleny Trabalkovej (školiteľ/konzultant za Chemosvit Fólie, a.s.).

Na prezentácii pilotného projektu sa za UPIM MTF STU zúčastnila doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (zástupkyňa vedúcej ústavu zodpovedná za transfer technológií). Predmetná téma a jej výsledky bola prezentovaná pred vedením podniku v zastúpení (Ing. Jaroslav Mervart – riaditeľ a zároveň štatutárny zástupca podniku Chemosvit Fólie, a. s., Ing. Zuzana Weissová – riaditeľka pre ľudské zdroje, Ing. Milan Kubovčík – výrobný riaditeľ, Ing. Miloš Šavel – riaditeľ logistiky), ako aj pred samotnými zamestnancami pracoviska oddelení výroby tlačových foriem pre hĺbkotlač - výrobný uzol chrómovanie, galvanovanie, ktorých sa výsledky riešenia bezprostredne týkali. Pri druhej prezentácií boli prítomní aj vedúci iných výrobných oddelení a Ing. Peter Weiss - vedúci oddelenia bezpečnostno-technickej služby.

Po otvorenej diskusii, boli návrhy študenta akceptované a vysoko ocenené a zo strany manažmentu spoločnosti bola deklarovaná aj ich veľmi skorá implementácia.

Na základe pilotne riešenej problematiky a prezentácie jej výsledkov sa zástupcovia vedenia podniku spolu so zúčastnenými zhodli na potrebe a rozvoji vzájomnej spolupráce aj do budúcnosti.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 30.03.2015