Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študentom MTF STU so sídlom v Trnave (bakalárske štúdium 2. a 3. ročník, inžinierske štúdium 2. ročník, doktorandské štúdium 2. - 5. ročník) bolo v súlade s Vnútorným predpisom č. 8/2013 Štipendijný poriadok STU v Bratislave v znení dodatku č. 1  a dodatku č. 2, čl. 5 priznané motivačné štipendium (prospechové) za študijné výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2017/18.

Študenti, ktorí splnili podmienky na priznanie tohto štipendia si výšku prideleného štipendia môžu pozrieť v AIS v aplikácii Portál študenta – časť Financovanie štúdia a štipendiá – Vyplatené štipendiá.

Písomné rozhodnutie dekana o pridelení motivačného štipendia bude študentom doručené na korešpondenčnú adresu uvedenú v AIS. Štipendium sa poskytuje bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet študenta vedený v SR.

Všetkým študentom, ktorí splnili podmienky na pridelenie štipendia blahoželáme.