Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti, zamestnanci a priatelia MTF STU,

vytvorili sme pre Vás priestor pre vaše otázky a odpovede k aktuálnej situácii na MTF STU v súvislosti s COVID-19. Ak máte otázku k danej téme, prosím komunikujte s nami prostredníctvom dotazníka,

postup:
1. navštívte: https://forms.gle/cfrxvoie5YV5fMHn8 ,
2. vypíšte potrebné údaje, vypíšte otázku a odošlite,
3. hotovo - odpoveď bude zverejnená nižšie v čo najkratšom možnom čase.

Zatiaľ sme dostali sme 74 otázok. Zhruba polovica sa týka harmonogramu LS a spôsobu odovzdávania záverečných prác a druhá polovica sa týka ubytovania na internátoch. Niektoré sa týkajú podávania prihlášok a bakalárskeho štúdia najmä na kombinovanej metóde (náhrady za externé štúdium).

Otázky a odpovede:

Otázka: Do kedy to musíme Fydržať?

Odpoveď: Do kedy to bude nevyhnutné. Je to náročné, ale určite to zvládneme.

1. Prihlášky, Bc. štúdium, kombinovaná metóda

Otázka: Mám si podať prihlášku, aj keď neviem kedy táto situácia skončí? Vrátia sa mi peniaze, ak sa celý harmonogram školstva zmení ?
Odpoveď: Prihlášku si určite môžete podať. Aj pri najhorších scenároch sa nepredpokladá, že by aktuálna situácia ovplyvnila budúci akademický rok. Ak by predsa len nastal "katastrofický scenár", peniaze za prihlášku by Vám boli vrátené.

Otázka: Zaujímajú ma informácie ohľadom výšky školného na denné štúdium kombinovanou metódou AR 2020/2021. Na letákoch je uvedené štúdium bezplatné. Platí toto pre celé štandardné štúdium Bc. na 3 roky?
Odpoveď: Áno, štúdium na MTF STU kombinovanou metódou je bezplatné.

Otázka: Dobrý deň, chcela by som si tento rok dať prihlášku na a externé štúdium na druhý stupeň. mám však otázku, ak som skončila Bc. na .... v 2017, budem musieť u Vás robiť prijímačky?
Odpoveď: Na MTF STU sa na druhý stupeň štúdia prijímacie konanie uskutočňuje bez prijímacej skúšky. Spôsobilosť uchádzačov je posudzovaná na základe výsledkov štúdia z prvého stupňa štúdia.

Otázka: Ako to je s overením známok zo strednej školy do prihlášky na Bc. stupeň? Stačí to doložiť elektronicky?
Odpoveď: Zostavu známok overených strednou školou nahradíte naskenovaním vysvedčení z 1. – 3. ročníka strednej školy, resp. 2. – 4. ročníka nadstavbového štúdia. Koncoročné vysvedčenie: Aktuálny maturant predloží overenú kópiu vysvedčenia pri zápise na štúdium. Maturant z minulého obdobia naskenuje do prihlášky a poštou doručí na fakultu do 8.6.2020. Maturitné vysvedčenie: aktuálny maturant predloží overenú kópiu vysvedčenia pri zápise na štúdium. Maturant z minulého obdobia naskenuje do prihlášky a poštou doručí na fakultu do 8.6.2020.


2. Harmonogram štúdia
Otázka: Anuluje sa semester?
Odpoveď: Semester pokračuje dištančnou bezkontaktnou formou. Anulovať sa nebude.

Otázka: Bude sa upravovať harmonogram LS?
Odpoveď: Harmonogram LS sa upravuje tak, že predlžuje o 3 týždne, pričom sa posúvajú aj všetky ďalšie termíny, ktoré s tým priamo súvisia (skúškové obdobie, odovzdávanie záverečných prác, štátne skúšky a pod.).
Upravený harmonogram nájdete tu.

Otázka: V mojej BP/DP aktuálne nekorešponduje zadanie, keďže nie je možná realizácia prác v laboratóriu, konzultácie v podnikoch atď.
Odpoveď: Vedúci záverečných prác majú možnosť upraviť zadania bakalárskych prác do 16.4.2020 a diplomových prác do 30.4.2020.
Úprava sa týka možného zníženia rozsahu experimentálnej časti podľa reálnych možností počas vypracovávania práce, rozšírenia teoretickej alebo rešeršnej časti.

Otázka: Ako budú riešené štátne skúšky?
Odpoveď: K realizácii štátnych skúšok očakávame vyjadrenie MŠVVaŠ SR, prípadne Slovenskej rektorskej konferencie. V prípade, že by prebiehali „bezkontaktne“, o spôsobe ich realizácie budete včas informovaní.

Otázka: Vrátime sa ešte do školy ešte tento semester?
Odpoveď: To záleží od toho či bude zatvorenie škôl (aktuálne sú školy uzatvorené do odvolania) zrušené alebo aký bude priebeh situácie. My sme optimisti, veríme, že sa ešte tento semester vidíme v škole. Ak sa školy neotvoria, semester sa uzatvorí bezkontaktne.

Otázka: Upravuje sa harmonogram aj pre PhD študentov?
Odpoveď: Nie, neupravuje. Prípadné dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia do konca akademického roku, pri dodržaní pôvodných stanovených podmienok a termínov. V prípade potreby, budú tiež realizované bezkontaktnou formou. Podrobnosti včasne zverejníme.

Otázka: Bude vyplatené odborové štipendium?
Odpoveď: Odborové štipendiá sú poskytnuté zo štátnych prostriedkov. Ak univerzita financie dostane, štipendium bude vyplatené.

Otázka: Chápem, že za vzniknutú situáciu nemôžete a je potrebné ju riešiť, ale niektoré veci sa zo skript jednoducho naštudovať nedajú a pri predmete ako je fyzika si neviem predstaviť ako si to mám všetko dobrať samoštúdiom. Na učivo z materiálov by sme mali neskôr nadviazať a aktuálne, keď nemáme cvičenia a veľa vecí nám nie je prakticky ukázaných, tak nebudem mať v ďalšom štúdiu z čoho nadviazať na potrebné vedomosti.
Odpoveď: Áno, riešime to aby ste mohli mať kontakt s vyučujúcim na každom predmete a mali okrem samoštúdia aj možnosti konzultácií, najlepšie online.

3. Zamestnanci, študenti ostatné otázky
Otázka: Ako je to so zapožičaním literatúry a prístupom k študijnej literatúre?
Odpoveď: V snahe minimalizovať pohyb ľudí a v zmysle všetkých opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu oznamujeme, že výpožičky Akademickej knižnice sú do odvolania zatvorené. Vrátenie zapožičaných kníh bude až po ukončení krízového obdobia. Súčasne oznamujeme všetkým používateľom Akademickej knižnice, že upomienky za oneskorené vrátanie literatúry budú odpustené.


Otázka: Ako sa vieme z domu dostať do virtuálnej knižnice, ak chceme pracovať na publikáciách?
Odpoveď: Prístup do virtuálnej knižnice je priamo z web stránky fakulty tu. POZOR: K databázam s vedeckými publikáciami je možný prístup zo súkromných PC výhradne prostredníctvom VPN – tzv. vzdialeného prístupu do siete STU. Postup nájdete tu.

Otázka: Som študent/zamestnanec MTF. Ako si nainštalujem G Suite?
Odpoveď: Postup nájdete tu.

4. Ubytovanie na internátoch
Otázka: Na internáte mám notebook, materiály k štúdiu, osobné veci, môžem si pre ne prísť?
Odpoveď: Platí zákaz vstupu do priestorov internátov pre domácich študentov a týka sa to aj jednorazových návštev. Individuálne vyzdvihovanie osobných, "zabudnutých" vecí preto nie je možné. Táto situácia mrzí aj nás. Prosíme o trpezlivosť a porozumenie. #MusímeToFydržať.

Otázka: A čo platba za internát keďže tam teraz nemôžeme bývať?
Odpoveď: Bytné za internát za obdobie 15. marec - 30. apríl 2020 sa vo forme zálohovej platby presúva do budúceho obdobia, kedy bude možné internáty opäť využívať. Konkrétne: Výška zálohovej platby sa bude počítať alikvotne za obdobie uhradeného bytného od 15. marca do 30. apríla 2020 a táto suma sa premietne ako zaplatené bytné do obdobia, odkedy bude možné internát opäť využívať.

Otázka: Uzatvorenie škôl sa predĺžilo do odvolania. Čo ak sa na internáty nebudeme môcť kvôli opatreniam vrátiť ani po 30. apríli 2020 ?
Odpoveď: V takom prípade bytné za máj a jún 2020 nemusíte hradiť.
Konkrétne usmernenie poskytneme podľa vývoja situácie a budeme o ňom informovať ubytovaných študentov cez vaše ubytovacie a študijné oddelenia.
Na záver k tejto téme chceme upozorniť, že ide o aktuálnu informáciu, ktorá vyplynula z porady vedenia STU 23. marca 2020, rozhodnutie pre ŠD M. Uhra Trnava nadobudlo oficiálnu právoplatnosť 24.marca.2020.
Túto informáciu ubytovaní na internáte dostali 25.3. do mailovej schránky v AIS.

Otázka: Budete kontaktovať ohľadom diania na internáte aj študentov, ktorí neštudujú na MTF? Všetky informácie sa zatiaľ dozvedám len z FB, prípadne z komentárov v skupine, čo sa naozaj nedá považovať za oficiálny spôsob komunikácie.
Odpoveď: Všetkých ubytovaných na ŠD M. Uhra sme informovali hneď, ako boli vydané oficiálne pokyny. Študenti TU a UCM mali byť informovaní koordinátormi z týchto univerzít, ktorým boli (a sú) informácie poskytované súbežne zo študentami z MTF STU.