Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Hlavným zámerom výzvy bude podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19 a s tým súvisiace prípadné podporenie zariadení́ na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou. Patriť sem môže výskum a vývoj zameraný na relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické́ zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky, nemocničné́ a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické́ suroviny potrebné na ich výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov.

Výzva bude zameraná aj na posilnenie verejno-zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické (pandémia COVID-19) ohrozenia verejného zdravia so zameraním aj na epidemiologické postupy (dizajn a implementácia epidemiologických štúdií, napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a surveillance infekčných ochorení

Cieľom výzvy bude stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie prostredníctvom podpory výskumu a vývoja alebo transferu výsledkov výskumu a vývoja z organizácií výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Viac informácií: https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/apvv-pripravuje-novu-vyzvu.html