Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Cieľom a funkciou aktivity bolo získanie prístupu k minimálne siedmym kolekciám elektronických časopisov a elektronických kníh  (e-zdroje) externých informačných zdrojov podľa vzdelávacieho profilu fakulty. Získanie prístupu k elektronickým časopisom a knihám zo zahraničných vydavateľstiev súvisí s podporou vzdelávacej a pedagogickej činnosti, rozvojom vedomostného potenciálu zamestnancov fakulty, ale i  so zavádzaním inovatívnych informačných služieb z virtuálnej knižnice elektronických zdrojov.

Využívanie virtuálnej knižnice s jedinečným informačným fondom vytvára platformu pre podporu študijných programov na fakulte, poskytuje mimoriadne možnosti prístupu k informáciám, ktoré predstavujú ďalšie zdroje pre vedeckú komunitu a doktorandov na fakulte, výučbu a vytvárajú  možnosti pre transfer poznatkov a prenos špičkovej odbornosti medzi fakultou a  vonkajším vedomostným okolím.

Prístup k jednotlivým databázam je stanovený na základe rozsahu IP adries používateľov MTF STU, t .z. je možný prístup len z tohto rozhrania.

Link: www.naviga.cz

Login: stu

Heslo: LIb_stU!

obr1

Prístup k elektronickým zdrojom na základe Mandátnej zmluvy s účinnosťou od 15.01.2015

Prístup k týmto elektronickým zdrojom bol realizovaný vďaka projektu Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP CAMBO,  ITMS kód projektu : 26110230116

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť  / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miesto realizácie projektu: Materiálovotechnologická fakulta, Jána Bottu 25, 917 24  Trnava                    

Časová realizácia projektu: 10/2013 – 06/2015

esf vzd agent

Zverejnené: 19.02.2015