Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že v súvislosti s vymenovaním prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. za prodekana fakulty, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. novembra 2018 poveril vedením Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky prof. Ing. Pavla Važana, PhD.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie mu želáme veľa úspechov.