Prejsť na obsah
Dianie na MTF

S neustálym rozvojom zelenej dopravy, rozširovaním infraštruktúry cyklochodníkov, vytláčaním motorových dopravných prostriedkov mimo centra miest sa čoraz viacej dostáva do popredia preprava tovarov pomocou kargo bicyklov. Na základe týchto skutočností vznikla iniciatíva a spolupráca spoločnosti Carbon Technic s.r.o. a Ústavu výrobných technológií na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Spoločnosť Carbon Technic s.r.o. je výrobca s niekoľkoročnými skúsenosťami vo výrobe  profilov a produktov zo sklolaminátových a uhlíkových kompozitov. Použitie kompozitných materiálov nachádza čoraz väčšie uplatnenie z dôvodu ich vysokej špecifickej pevnosti.

Produkty spoločnosti nachádzajú široké uplatnenie pri výrobe rôznych konštrukcií, častí strojov, nástrojov a prípravkov.

Jedným z produktov je unikátny systém spojok (hlavový, pod sedlový a pedálový uzol) používaný pri výrobe bicyklov. 

V minulom roku bol v rámci spolupráce Ústavu výrobných technológií a spoločnosti Carbon Technic s.r.o. úspešne realizovaný projekt s názvom Výroba komponentov z karbónového kompozitného materiálu. Jedným z cieľov projektu bol návrh a výroba kovovej formy na výrobu časti rámu bicykla. Riešiteľský kolektív pozostával z mladých vedeckých pracovníkov (Ing. Igor Kostolný, PhD., Ing. Vladimír Šimna, PhD. a Ing. Ján Milde, PhD.) pod vedením Ing. Jána Urminského, PhD.  Projekt bol podporený a dotovaný v zmysle schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (2017 – 2020), na základe výzvy vypísanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Výsledkom úspešne ukončeného projektu je prototyp kargo bicykla spĺňajúci všetky požiadavky na ekologický dopravný prostriedok určený na prepravu tovarov.

Téma kargo bicykla zaujala i tím RTVS, ktorý pripravil reportáž do svojich hlavných správ.

Autor textu: Ján Urminský

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.