Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 01.01.2020 sa na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave,  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  začalo riešenie projektu s názvom „Linking Research and Innovation for Gender Equality“ s akronymom CALIPER.  Úspešne hodnotený (so 14,5 bodmi z možných 15) a financovaný projekt patrí pod grantovú schému H2020 SwafS (Science with and for Society). Projektové konzorcium tvorí 7 organizácií aktívne zapojených do výskumných aktivít a 2 organizácie zaoberajúce sa financovaním európskeho výskumu. Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať, hodnotiť a diseminovať plány rodovej diverzity a rovnosti v rámci konzorcia projektu. Projekt CALIPER bude prebiehať v 5 fázach. Východiskom bude  interné  a externé posúdenie súčasnej rodovej diverzity v oblasti vedy a inovácií. Následne budú navrhnuté plány zamerané na podporu rodovej diverzity a rovnosti, ktoré budú v ďalšej fáze implementované a pripomienkované v spolupráci s vedením fakúlt, univerzít a výskumných inštitúcií. Výsledky projektu budú interne a externe priebežne evalvované a postupne implementované v rámci akademických inštitúcií a výskumno-vývojových organizácií.

Členovia projektového tímu, predovšetkým z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu sa aktuálne podieľajú na výskumných aktivitách v rámci prvej fázy projektu pod vedením vedúcej projektu, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. Výstupy projektu budú v priebehu štvorročného obdobia riešenia projektu systematicky zverejňované na stránke: https://caliper-project.eu/.

Autorky textu: Miriam Šefčíková, Dagmar Cagáňová, Natália Horňáková