Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výučba v letnom semestri 2017/2018 začína:

12. 2. 2018 pre DPM (prvý týždeň semestra, teda nepárny týždeň)
9. 2. 2018 pre DKM (piatok-konzultácie) 

Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v Akademickom informačnom systéme.

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA PREZENČNOU METÓDOU (DPM)

1) Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia v Dubnici nad Váhom nájdete TU

2) Rozvrh pre študentov bakalárskeho štúdia a inžinierskeho štúdia v Trnave:

Študent si tvorí individuálny rozvrh, podľa nasledovných pokynov:

 1. v Osobnom rozvrhu vidíte najskôr všetky rozvrhové akcie (prednášky, cvičenia) pre predmety ktoré ste si zapísali pri zápise, pokiaľ tieto predmety sú určené pre ten ročník štúdia, v ktorom ste aktuálne zapísaný;
 2. na prednášky sa neprihlasujete, tie máte pevne stanovené
 3. prihlasujete sa na termíny cvičení. Keďže v Osobnom rozvrhu (osobný rozvrh sa nachádza v aplikácii Portál študenta) môžete najskôr vidieť viacero cvičení z každého predmetu, môžete si z toho poskladať vlastný rozvrh, podrobný postup nájdete TU
 4. Dôležité upozornenie: Keďže Vaša účasť na cvičeniach aj prednáškach je POVINNÁ, neodporúčam vyberať si také termíny cvičení, ktoré sú v kolízii s nejakou prednáškou, na ktorú by ste mali chodiť. Odporúčaný postup je taký, že najskôr sa prihlásite na cvičenia predmetov, z ktorých máte určený len jeden termín, pri nich jednoducho nemáte na výber. Potom si vyberáte cvičenia z predmetov, kde máte viacero možností výberu termínu cvičenia, až kým nemáte hotový kompletný rozvrh. Potom sa Vám ako Osobný rozvrh už zobrazuje ten rozvrh, ktorý ste si takto spravili.
 5. Pokiaľ je rozsah cvičení z nejakého predmetu 3 hodiny alebo 4 hodiny, môžete mať toto cvičenie v rozvrhu definované ako dve cvičenia (napr. po 2 hodinách). V tom prípade sa zapisujete len na jedno z týchto cvičení, druhé z nich je k nemu v rozvrhu automaticky priradené (spárované).
 6. Samozrejme, výhodu majú tí študenti, ktorí si budú vyberať najskôr. Podľa doterajších študijných výsledkov (vážený študijný priemer) budú študenti rozdelení do 7 skupín, harmonogram výberu cvičení je nasledovný:
 • piatok 9. 2. 2018, od 10:00: študenti s priemerom do 1,24
 • piatok 9. 2. 2018, od 11:00: študenti s priemerom do 1,74
 • piatok 9. 2. 2018, od 12:00: študenti s priemerom do 2,24
 • piatok 9. 2. 2018, od 13:00: študenti s priemerom do 2,74
 • piatok 9. 2. 2018, od 14:00: študenti s priemerom do 3,24
 • piatok 9. 2. 2018, od 15:00: študenti s priemerom do 3,74
 • piatok 9. 2. 2018, od 16:00: všetci študenti.

TU si môže pozrieť zoznam študentov s prideleným časom výberu podľa uvedených kritérií (týka sa iba študentov DPM).

Za rozhodujúci priemer sa berie vážený študijný priemer za celé štúdium, vrátane neukončených predmetov, bez uznaných predmetov a bez známok z aktuálneho akademického roku.

Možnosť Vášho výberu cvičení končí na začiatku semestra
(teda o polnoci medzi 9.2. a 10.2.2018).

 1. U študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia bohužiaľ nie je možné spraviť rozdelenie podľa priemeru za predchádzajúce štúdium, títo všetci si preto budú vyberať rozvrh súčasne, pravdepodobne od 14:00.
 2. V prípade, že máte na tento semester zapísané aj predmety, ktoré nie sú v študijnom pláne uvedené pre Váš aktuálny ročník a študijný program (napr. opakované predmety, prípadne výberové predmety), tieto v Osobnom rozvrhu možno nenájdete. V tom prípade si pozrite termíny prednášok a cvičení z týchto predmetov v Aplikácii „Rozvrhy“.
  Na tieto cvičenia sa však musíte prísť osobne zahlásiť cvičiacemu v prvý týždeň semestra. Pokiaľ Vás cvičiaci na toto cvičenie zoberie, zahlási mi to, a ja Vás potom na toto cvičenie priradím v AIS, až potom tento termín budete mať priradený aj v Osobnom rozvrhu.
 3. Ak budete v situácii, že všetky vhodné (teda neprekrývajúce sa) termíny cvičení sú už obsadené, nevyberajte si za každú cenu nejaký termín, ktorý sa Vám prekrýva s iným už vybraným cvičením alebo s prednáškou. Pošlite mi mail (roman.cicka@stuba.sk) kde mi vysvetlíte vzniknutý problém a budem ho riešiť. Na riešenie všetkých týchto situácií je čas počas prvého týždňa semestra. Na konci semestra nebudem nikomu akceptovať argument, že nemohol chodiť na nejakú prednášku, lebo mal v tom čase cvičenie! Výnimky sú možné len s mojim súhlasom, v tom prípade Vám budú umožnené rozšírené konzultácie z daného predmetu, ako náhrada za prednášky.
 4. Pokiaľ sa kvôli obmedzenej kapacite nebudete môcť prihlásiť na termín cvičenia z Telesnej výchovy, dohodnite si vhodný termín cvičenia priamo s príslušným vyučujúcim.

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA KOMBINOVANOU METÓDOU (DKM) 

1)  Rozvrh pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v Trnave:

 1. po prihlásení do AIS (ale je to možné aj bez prihlásenia) kliknite na „Rozvrhy“.
 2. označte a vyberte rozvrh  LS_2017_2018_DKM, vyberte si svoj ročník a skratku študijného programu, kliknite na tlačidlo „Zobraziť“
 3. zobrazí sa Váš rozvrh na piatky a soboty v letnom  semestri
 4. rozvrh predmetov, ktoré nie sú zaradené vo vašom aktuálnom študijnom programe a ročníku (napr. opakovane zapísané predmety), môžete vyhľadať cez individuálny výber predmetu.

Alebo použite jednoduchší postup: Po prihlásení do AIS kliknite na „Osobný rozvrh“, uvidíte svoj rozvrh na letný semester.

Pokiaľ máte nejaký opakovaný predmet alebo výberový predmet (ten je v 2.ročníku bc. štúdia), možno zistíte kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktujte vyučujúceho tohto predmetu a dohodnite si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety, nie je možné do neho zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov. V prípade problémov s rozvrhom ma kontaktujte (roman.cicka@stuba.sk).

 

2) Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia v Dubnici nad Váhom nájdete TU

 

Poznámka pre študentov s miestom štúdia v Trnave:

Celá výučba v akademickom roku 2017/18 je len v areáli na Bottovej ulici, teda v budovách označených ako:
T – budova na Bottovej ulici
T02 – nová budova, vchod je cez vestibul v budove na Bottovej ulici, potom chodba vpravo
ŤL – Ťažké laboratóriá, budova na Botanickej ulici (na druhom konci areálu vľavo)
TNC – nová budova Materiálového výskumu, pred budovou Ťažkých laboratórií, pri vstupe (je od ulice) musíte zazvoniť na vrátnika, zapísať sa na vrátnici, pri vrátnici počkáte na vyučujúceho
CE – Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, v strede areálu vpravo
ĽL – Ľahké laboratóriá, pri budove CE vpravo