Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa dňa 26.02.2020 uskutočnil 2. ročník akcie Schaeffler deň 2020, ktorý organizačne zabezpečovala firma Schaeffler v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF. Záštitu nad celou akciou prevzali Ing. Jaroslav Patka, PhD. – COO Europe, generálny riaditeľ Schaeffler Skalica a Schaeffler Kysuce a dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Spoločnosť Schaeffler, ktorá má približne 170 prevádzok vo viac ako 50 krajinách sveta, a ktorá disponuje celosvetovou sieťou výrobných závodov, výskumných a vývojových centier a odbytových spoločností, pripravila pod gesciou Schaeffler Skalica pre študentov MTF zaujímavý odborný program, kde študenti získali podrobné informácie nielen o podniku a produktoch, ktoré firma vyrába, ale tiež im boli odprezentované témy, ktoré sa týkajú budúcnosti v priemysle, a to: Industry 4.0, Mobility For Tomorrow, Digitálne metódy a automatizácia a E-mobility. Veľký záujem a pozitívna odozva bola na prednášku Budúcnosť cyklistiky – bezreťazový bicykel, kde študenti dostali nielen erudované informácie o jeho konštrukčnom riešení, ale hlavne ocenili, že si ho mohli vyskúšať a porovnať s konvenčnými konštrukčnými riešeniami bicyklov. Rovnako si mohli vyskúšať aj workshop aktivity zamerané na úspešné zvládnutie pracovného pohovoru, aby sa vedeli odprezentovať po odbornej a aj po osobnostnej stránke a tiež sa mohli zapojiť do rôznych súťaží o zaujímavé ceny. O super atmosféru, ktorá sa niesla celým dňom, sa aj tento rok významne zaslúžil moderátor akcie SAJFA.

Súčasne prebiehala aj akcia Mini deň otvorených dverí, kde boli prezentované jednotlivé ústavy MTF a študijné programy, ktoré v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ponúkajú. Akcia bola pripravená pre študentov 3 stredných škôl a to pre: Strednú odbornú školu strojnícku zo Skalice, Gymnázium F. V. Sasinka zo Skalice a Gymnázium L. Novomeského zo Senice. Mnohých široká a zaujímavá ponuka študijných programov MTF prekvapila, tak dúfame, že sa s niektorými stretneme aj ako so študentami MTF.

Ohlasy všetkých zúčastnených, tak firmy Schaeffler, ako aj Materiálovotechnologickej fakulty, ale aj študentov MTF a študentov stredných škôl, boli pozitívne, preto veríme, že sa stretneme aj budúci rok na akcii Schaeffler deň 2021.

Autor textu: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.

 

Fotogaléria Schaeffler

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.