Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci ďalšieho vzdelávania doktorandov a mladých výskumných pracovníkov organizuje Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce STU prvé semináre.

Dňa 10. 10. 2019 sa bude pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov konať tzv. „kariérny deň“ s názvom „Naštartuj svoju kariéru vo výskume“.

Rámcový návrh programu:

9:00 – 9:10 Otvorenie
9:10 – 9:30  EURAXESS: služby pre  mobilitu a kariéru vo výskume (Predstavenie iniciatívy EURAXESS, Predstavenie nástrojov, ktoré doktorandom a mladým výskumníkom pomôžu lepšie si plánovať vlastný profesionálny rozvoj.)
9:30 – 10:30 Moja kariérna cesta (panelová diskusia) (Etablovaní výskumníci a výskumníčky z rôznych sektorov prezradia, čo ovplyvnilo ich kariérnu cestu, aj čo považujú za dôležité pre kariérny rast vo výskume.)
10:30 – 11:00 Prestávka
11:00 – 11:30 Čo je dôležité pre rozvoj kariéry vo výskume? (Interaktívna aktivita, ktorej cieľom  je podnietiť účastníkov v uvažovaní o ich profesionálnom rozvoji. Zároveň bude cieľom aktivity identifikovať oblasti rozvoja zručností, po ktorých je medzi doktorandmi najväčší dopyt. Na záver otázka zameraná na úlohu mobility v rozvoji kariéry výskumníkov.)
11:30 – 12.30 Ako posunúť svoju kariéru na medzinárodnú úroveň (Predstavenie rôznych možností financovania výskumnej mobility (programy SAIA, MSCA, databáza štipendií SAIA, ERASMUS+); Praktické príklady zamerané na prípravu žiadosti o štipendium v NŠP; Q&A).)
12.30 – 13.00 Individuálne konzultácie

Ďalšou plánovanou školiacou aktivitou bude školenie pre doktorandov s názvom „Ako napísať svoj prvý výskumný projekt“. Školenie je plánované na 15. 11. 2019 a je zamerané na doktorandov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s prípravou výskumného projektu/grantovej žiadosti na financovanie výskumného projektu.

Predbežný návrh programu:

9:00 – 9:10 Otvorenie
9:10 – 9.30 Prehľad grantových schém na financovanie výskumu (Predstavenie rôznych grantových schém na národnej aj európskej úrovni)
9:30 – 10:15 Čo je dobré vedieť, kým začnete s písaním projektov (Prehľad základných postupov a pravidiel pri písaní výskumných projektov (formulácia cieľov, tvorba štruktúry aktivít projektu, časový harmonogram aktivít a pod.). Prehľad bezplatne dostupných zdrojov, ktoré ponúkajú typy, ako dobre napísať výskumný projekt.)
10.15 – 10.30 Prestávka
10.30 – 10.45 Icebreaker („Zahrievacia“ skupinová aktivita, v ktorej sa účastníci v skupinách pokúsia naformulovať cieľ interdisciplinárneho projektu umožňujúceho zapojenie všetkých členov skupiny (alebo iná aktivita).)
10:45 – 11:00 Granty STU -  krátky prehľad (Predstavenie internej grantovej schémy STU)
11.00 – 12.00 Granty STU -  praktické cvičenie
12.00 – 12.30 Individuálne konzultácie