Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13. apríla 2012 sa v priestoroch MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave (pavilón „T", zasadačka T202) konalo slávnostné stretnutie zamestnancov a hostí Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu a kvality (ďalej len „UPMK"). Cieľom stretnutia bolo pripomenúť si jubileum vzniku a výsledky činnosti Katedry strojárskeho priemyslu Fakulty ekonomického inžinierstva SVŠT Bratislava, ktorej následníkom je UPMK a životné jubileum prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc.

Stretnutie otvoril doc. Ing. Miloš Čambál, CSc., riaditeľ UPMK, kde privítal zamestnancov a hostí UPMK - doc. Ing. Františka Horňáka, PhD., prorektora pre vzdelávanie STU v Bratislave; prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, dekana MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave; prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, prodekana pre rozvoj MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave; doc. Ing. Pavla Molnára, CSc. a hlavne jubilanta prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc. Po príhovore a zdravici prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka sa pripomenuli najdôležitejšie míľniky vývoja katedry a najvýznamnejšie výsledky jej činnosti, ktoré  predstavil prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. Stretnutie uzavrel laudatiom jubilanta prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc. prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.  Záver celelo stretnutia sa niesol v priateľskom duchu a diskusii v prijemnej atmosfére.

Fotogaléria

Vypracovala: Martina Jakábová