Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Účastníci volieb:

členovia AS MTF STU podľa  prezenčnej listiny.

 

Volebná komisia:

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., predseda
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Martin Oral
Bc. Martin Predajniansky

 

Komisia konštatuje, že z právoplatne zvolených členov AS MTF STU:

  • zamestnanecká časť – 14 zvolených, je prítomných    14 členov
  • študentská časť – 7 zvolených, je prítomných      7 členov
  • spolu 21 členov

AS MTF je uznášania schopný

 

Na funkciu kandidáta dekana MTF STU predložili volebné programy:

Čambál Miloš, prof. Ing. CSc.
Peterka Jozef, prof. Dr-Ing.                                                                     

 

Obaja kandidáti splnili podmienky vykonávacích predpisov pre voľby kandidáta na funkciu dekana MTF STU

 

Priebeh volieb:

  • predseda AS MTF STU vyzval kandidátov k potvrdeniu vôle kandidovať. Kandidáti vôľu kandidovať potvrdili,
  • kandidáti si vyžrebovali nasledovné poradové čísla: č.1: Peterka Jozef, prof. Dr-Ing. č.2: Čambál Miloš, prof. Ing. CSc.
  • kandidáti sa prezentovali svojimi volebnými programami,
  • k volebným programom prebehla diskusia,
  • po diskusii sa uskutočnili tajné voľby.

 

V I. kole volieb získal kandidát    

č.1: 9 hlasov
č.2: 12 hlasov

Kandidát na dekana nebol zvolený, vzhľadom na skutočnosť, že  nezískal min. 2/3 hlasov všetkých členov AS MTF STU.

V II. kole volieb získal kandidát   

č.1: 9 hlasov
č.2: 12 hlasov

Kandidátom na dekana sa stáva:  prof. Miloš Čambál, vzhľadom na skutočnosť, že získal min. 1/2 hlasov všetkých členov AS MTF STU.

 

Volebná komisia:

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., predseda
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Martin Oral 
Bc. Martin Predajniansky 

                                                                                                                                                      

V  Trnave, dňa: 16.05.2018