Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené dámy, vážení páni!

Na základe informácií medializovaných tento víkend v súvislosti s údajným plagiátorstvom pri dizertačnej práci exministerky rakúskej vlády Christine Aschbacher, absolventky doktorandského štúdia na našej fakulte, Vedenie Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej „MTF STU“) vydáva nasledujúce stanovisko:

  • Dňa 9.1.2021 bola Slovenská technická univerzita (ďalej „STU“) oslovená médiami za účelom vyjadrenia k informáciám zverejneným v rakúskych médiách vo veci údajného plagiátorstva v dizertačnej práci p. Aschbacher, pričom boli požadované odpovede predovšetkým na otázky: Čo STU hovorí na zistenia p. Webera, že dizertačná práca ministerky vykazuje znaky plagiátorstva? Bude STU preverovať prácu a celé štúdium p. Aschbacher?
  • Ešte v ten deň na základe preskúmaných dokumentov boli odpovede MTF STU nasledovné: Protokol o kontrole originality v Centrálnom registri záverečných prác (CRZP) vykazuje zhodu 1,15%, na základe čoho z pohľadu slovenskej legislatívy nebol žiadny dôvod prácu spochybňovať. Napriek tomu STU dôkladne preskúma celý priebeh štúdia aj dizertačnú prácu p. Aschbacher a na základe zistených informácií poskytne oficiálne stanovisko.
  • Napriek vyššie uvedenému stanovisku MTF STU, niektoré médiá a následne aj iné „externé subjekty“ už urobili „vlastný záver“ a ten masívne publikovali, čím bez overenia relevantných podkladov podľa nášho názoru poškodili dobré meno fakulty a celej univerzity.
  • Dňa 11.1.2021 Vedenie MTF STU operatívne preverilo celý priebeh doktorandského štúdia menovanej. Na základe predbežného vyhodnotenia relevantných dokumentov (od prijímacieho konania až po obhajobu dizertačnej práce) skonštatovalo, že celé štúdium Mag. Aschbacher prebehlo v súlade s príslušnou legislatívou STU a Slovenskej republiky a neboli zistené žiadne pochybenia ani zo strany študentky, ani zo strany MTF STU.
  • MTF STU má vysoko nastavené štandardy kvality a pravidelne monitoruje ich dodržiavanie. Svedčí o tom viac ako 25 000 absolventov, o ktorých je na trhu práce enormný záujem a ktorí sa na ňom veľmi úspešne uplatňujú. MTF STU vždy jasne vyjadrila svoj názor na problematiku plagiátorstva a bude tomu tak aj v tomto prípade. Z tohto dôvodu vítame rozhodnutie Vedenia STU v Bratislave ustanoviť odbornú komisiu, ktorá preskúma predmetnú dizertačnú prácu a až na základe jej záverov budú prijaté relevantné rozhodnutia.
  • Do prijatia spomínaných záverov považujeme za korektné, aby nikto nepoškodzoval dobré meno inštitúcie a jej konkrétnych zamestnancov a nedehonestoval zodpovednú prácu pedagógov fakulty a poctivý prístup tisícok študentov a absolventov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

V Trnave, 11.1.2021

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. – dekan MTF STU so sídlom v Trnave