Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7.10.2020 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.

Po privítaní vedením MTF STU v zasadacej miestnosti dekana si pán štátny tajomník prezrel prezentáciu o fakulte a navštívil výskumné pracoviská Ústavu výskumu progresívnych technológií. Udialo sa tak v sprievode rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., prorektora STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, dekana MTF prof. Ing. Miloša Čambála, CSc., prodekanky MTF doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD. a prodekanov MTF doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., prof. Ing. Petra Šugára, CSc. a prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. .

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.