Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 5.3.2019 sa uskutočnilo stretnutie s komisárom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) p. Danielom Kroosom a expertmi pre OBSE z rôznych inštitúcií (p. Komendantova, p. Tomík). Predmetom návštevy boli možnosti dlhodobej spolupráce fakulty i STU s OBSE a najmä príprava projektového návrhu v H2020 výzve. Dekana MTF zastupoval I. prodekan prof. Pavol Tanuška, strategické záujmy STU prorektor prof. Oliver Moravčík. Projekt, zameraný na ochranu bezpečnostne-kritickej energetickej infraštruktúry, bude realizovaný pod vedením prodekana pre zahraničné projekty doc. Strémyho a oddelenia zahraničných projektov a zahraničných vzťahov pod vedením Ing. Cuninku so zapojením aj ďalších fakúlt STU.

 

Fotogaléria OBSE

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.