Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 14. a 15. mája 2019 sa uskutočnilo stretnutie materiálovo orientovaných katedier a ústavov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Okrem zástupcov našej, Materiálovotechnologickej fakulty, sa zúčastnili aj zástupcovia zo Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity obrany v Brne, Fakulty strojního inženýrství v Ústí nad Labem, Technickej univerzity v Liberci, Technickej univerzity v Košiciach z viacerých fakúlt (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie a Strojníckej fakulty), Žilinskej univerzity v Žiline a z poriadajúcej Technickej univerzity vo Zvolene. Jednotliví zástupcovia prezentovali svoje výskumné oblasti a možnosti pre ďalšiu spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami. Počas diskusie sa otvorili aj otázky týkajúce sa dosiaľ známych informácií, ktoré sa budú týkať blížiacej sa akreditácie materiálových študijných programov v študijnom odbore Strojárstvo na Slovensku. Účastníci si prezreli aj laboratóriá Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene a rovnako zaujímavou bola „jaskyňa“ Lesníckej fakulty, kde mali účastníci možnosť sa virtuálne prechádzať lesom, spoznávať akým spôsobom pomáha virtuálna realita pri výchove nových lesníkov starajúcich sa o naše lesy. Súčasťou stretnutia bola aj kultúrna akcia, návšteva Zvolenského zámku spojená s jeho prehliadkou. Na večernej neformálnej diskusii sa „otvorili“ ďalšie témy, ktoré sú momentálne ťažiskové pre jednotlivé pracoviská, pričom vzniklo veľa podnetných tém pre užšiu spoluprácu medzi pracoviskami. Ďalšie stretnutie sa bude konať na budúci rok na Západočeskej univerzite v Plzni.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.